Mon-Dvaravati Buddha & Bosco Sodi,

Karnak, Axel Vervoordt Gallery, Wijnegem

2023